Положение

Положение Etiuda Zakopane


1. Niniejszy Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej www.etiudazakopane.pl. Dokonanie rezerwacji apartamentu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Przyjmuje się, że osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na umieszczenie jej danych osobowych w bazie danych Klienta firmy Regnum Invest sp. j.

2. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia rezerwacji apartamentu zostaje zawarta pomiędzy Klientem a firmą Regnum Invest sp. j. umowa najmu, przewidująca świadczenie usługi krótkotrwałego zakwaterowania w apartamencie wskazanym w potwierdzeniu.

3. Umowa obejmuje jedynie udostępnienie Klientowi i osobom mu towarzyszącym apartamentu, znajdujących się w nim urządzeń, wyposażenia i mediów, a także 2 miejsc parkingowych, jednak bez wyżywienia i dojazdu.

4. Firma Regnum Invest sp. j. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia rezerwacji oraz anulowania rezerwacji dokonanej wcześniej, bez podania przyczyny. W przypadku anulowania rezerwacji kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi. Jednocześnie zastrzegamy sobie również prawo odmowy zakwaterowania osób:

  • pozostających pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także osób których zachowanie zagraża naruszeniom dobra, spokoju i bezpieczeństwa pozostałych gości,
  • zachowujących się agresywnie lub w sposób powszechnie uznawany za wulgarny,
  • które nie pokryły w całości przypadających od nich należności za pobyt najpóźniej w dniu przyjazdu,
  • które z racji wcześniejszego pobytu nie uregulowały opłat związanych z zakwaterowaniem w apartamencie albo wskutek swego zachowania uczyniły szkodę w mieniu apartamentowca, na osobie lub w mieniu innych gości lub osób trzecich przebywających na obiekcie,
  • nie posiadających ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym nie pozostających po opieką prawnych opiekunów,
  • zamierzających nająć apartament w celach zarobkowych lub stanowiących naruszenie prawa,
  • wobec których zachodzi uzasadniona obawa, że ich obecność w apartamentowcu zakłóci spokój lub bezpieczeństwo gości albo innych osób, legalnie tu przebywających,
  • podania swoich danych osobowych.

5. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie obiektu dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

6. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Gdy dowód osobisty budzi z jakichś powodów wątpliwości, zarządca lub działająca z jego upoważnienia osoba mają prawo poprosić Klienta (osobę towarzyszącą) o inny dokument potwierdzający jego tożsamość bez podania przyczyny.

7. Apartamenty udostępniane są Klientom w cyklu dobowym. Przekazanie apartamentu oraz jego odbiór następują w obecności zarządcy obiektu lub osoby przez niego upoważnionej

8. Doba pobytowa w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu następnym. Zmiana godzin doby pobytowej możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z zarządcą.

9. Podczas przekazywania kluczy zarządca lub działająca z jego upoważnienia osoba wyjaśnia zasady obsługi najważniejszych urządzeń elektrycznych i innych, stanowiących wyposażenie apartamentu. Z tą chwilą następuje również zapoznanie się Klienta i osób mu towarzyszących ze stanem technicznym i wyposażeniem apartamentu. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i za-strzeżeń gościa.

10. Zachowanie Klienta i osób towarzyszących, jak również osób ich odwiedzających, nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Klient i osoby towarzyszące zobowiązani są do utrzymania apartamentu w należytym stanie i zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowania ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 7:00, użytkowania apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celach związanych z pobytem wypoczynkowym, turystycznym lub podróżą służbową. Osoby rażąco naruszające postanowienia Regulaminu, zakłócające spokój i porządek na obiekcie mogą zostać z niego usunięte bez prawa do zwrotu uiszczonych należności pobytowych i wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.

11. W apartamentach nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia danego apartamentu, z wyjątkiem maszynek do golenia, suszarek do włosów, przenośnych komputerów lub tabletów, a także ładowarek do telefonów komórkowych.

12. Przed zaśnięciem lub dłuższym wyjściem z apartamentu należy zakręcić krany instalacji wodociągowej. Przed opuszczeniem apartamentu należy również zamknąć okna w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek nagłych zjawisk atmosferycznych lub przed włamaniem, a ponadto należy wyłączyć z zasilania wszelkie urządzenia pobierające prąd elektryczny, znajdujące się na wyposażeniu apartamentu.

13. Nie jest dozwolone utrzymywanie w apartamencie zwierząt domowych.

14. Osobom korzystającym z apartamentu nie wolno palić tytoniu wewnątrz pomieszczeń. Zabronione jest również rzucanie niedopałków papierosów i zużytych zapałek w miejscach do tego nie przeznaczonych (np. na wykładzinę podłogową, do koszy na odpadki itp.), przechowywanie w apartamencie substancji, płynów lub materiałów łatwopalnych, żrących albo wydzielających przykrą woń, brudzenie, zaśmiecanie i niszczenie pomieszczeń.

15. Przed każdorazowym opuszczeniem apartamentu należy sprawdzić, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z apartamentu należących do jego wyposażenia rzeczy (np. meble, elementy wystroju wnętrz, urządzenia techniczne, ręczniki, koce, poduszki itp.). Prosimy Państwa o odpowiednią dbałość o apartament i sprawowanie nad nim pieczy w okresie jego najmu.

16. Klienci ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju braki, uszkodzenia lub zniszczenia apartamentu oraz znajdującego się w nim wyposażenia spowodowane przez nich, ich dzieci, osoby zamieszkujące apartament wraz z nimi lub ich odwiedzające. W dniu wyjazdu Klient jest zobowiązany zwrócić wynajmowany apartament zarządcy obiektu w celu skontrolowania stanu apartamentu. Dopiero wówczas Klient i osoby mu towarzyszące mają prawo opuścić apartament. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych braków lub szkód zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez zarządcę, będą od Klienta dochodzone na drodze sądowej, o ile Klient od razu ich nie naprawi.

17. Apartament należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w dniu wydania Klientowi i osobom mu towarzyszącym.

18. Wcześniejszy wyjazd Klienta z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentowca, nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.

19. Przedmioty pozostawione w apartamencie po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt Klienta pod wskazany przez niego adres. Jeśli Klient nie wskaże takiego adresu pozostawione w apartamencie przed-mioty będą przechowane przez zarządcę przez najbliższe 7 dni, po czym zarządca postąpi z nimi zgodnie z przepisami o rzeczach znalezionych.

20. Do każdego apartamentu przyporządkowane są dwa miejsca postojowe na parkingu, które mogą być wykorzystywane przez Klientów i osoby towarzyszące na parkowanie pojazdów silnikowych.

21. Parkowanie pojazdów możliwe jest wyłącznie na miejscach postojowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu i parkowania na inne miejsca, w szczególności na tereny zielone. Parkowanie pojazdów nie może utrudniać parkowania pojazdów przez innych użytkowników pojazdów, ani stwarzać jakiegokolwiek za- grożenia.

22. Parking na terenie obiektu jest parkingiem niestrzeżonym. Właściciel i Zarządca obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione pojazdy i znajdujące się w nich mienie.

23. Klient może odstąpić od umowy do 14 dni przed przyjazdem, w takim przypadku wpłacona przez niego zaliczka podlega zwrotowi. W przypadku odstąpienia od umowy w ciągu 14 przed przyjazdem gość zostanie obciążony 50% całkowitej ceny rezerwacji. Jeśli gość nie pojawi się w obiekcie zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji. 

24.Gościowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny do zgłoszenia reklamacji. Poprzez reklamację należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi, zażalenia składane w formie pisemnej lub za pomocą wiadomości e-mail i skierowane do Wynajmującego. Reklamacja powinna zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację, dane do korespondencji, aktualny numer telefonu oraz wskazać dane rezerwacji, wynajmowanego pokoju oraz przedstawienie sytuacji podlegającej reklamacji oraz żądanie. Reklamacja zawierające wszelkie niezbędne elementy formalne oraz treść zostanie rozpoznana przez Wynajmującego w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Wynajmujący przekaże Najemcy decyzję w sprawie zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej lub za pomocą wiadomości e-mail na adres wskazany w reklamacji. 

25. Dane kontaktowe Zarządcy obiektu są następujące:
REGNUM INVEST SPÓŁKA JAWNA w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 11 lok.4, kod 25-350 Kielce, adres e-mail : booking@etiudazakopane.pl

26. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

27. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2019r. na czas nieokreślony.

28. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd w Kielcach.

Контакты


Etiuda Zakopane
ул. Piłsudskiego 8B
34-500 Zakopane

Резидент: +48 606 312 247